Новогодишен попуст во Просветно дело

Новогодишен попуст во Просветно дело од 15.12 до 15.01.2021.